- What do you want to eat? Indian Pakoda Kadhi with Steamed Rice

Pakoda Kadhi with Steamed Rice