- What do you want to eat? Indian Murgh Mughlai with Parathas (3)

4.3 Murgh Mughlai with Parathas (3)

Murgh Mughlai with Parathas (3)