- What do you want to eat? Light Meal Kumbh Ki Tarkari (Mushroom) with Parathas (3)

4.0 Kumbh Ki Tarkari (Mushroom) with Parathas (3)

Kumbh Ki Tarkari (Mushroom) with Parathas (3)