- What do you want to eat? Light Meal Gosht Ki Nihari with Chapatis (4)

3.0 Gosht Ki Nihari with Chapatis (4)

Gosht Ki Nihari with Chapatis (4)