- What do you want to eat?Filling Meal Chinese Biryani with Veg Tibetan Dumplings (4), Schezwan Dip and Salad

Chinese Biryani with Veg Tibetan Dumplings (4), Schezwan Dip and Salad