- What do you want to eat? Filling Meal Chinese Biryani with Veg Tibetan Dumplings (4), Schezwan Dip and Salad

Chinese Biryani with Veg Tibetan Dumplings (4), Schezwan Dip and Salad