- What do you want to eat? Filling Meal Chinese Biryani with Veg Tibetan Dumplings (4), Schezwan Dip and Salad

4.5 Chinese Biryani with Veg Tibetan Dumplings (4), Schezwan Dip and Salad

Chinese Biryani with Veg Tibetan Dumplings (4), Schezwan Dip and Salad