- What do you want to eat? Light Meal Bhindi Sambhariya with Ajwaini Parathas (3)

3.0 Bhindi Sambhariya with Ajwaini Parathas (3)

Bhindi Sambhariya with Ajwaini Parathas (3)