- What do you want to eat?Light Meal Bhindi Sambhariya with Ajwaini Parathas (3)

Bhindi Sambhariya with Ajwaini Parathas (3)