- What do you want to eat? Light Meal Bhindi Sambhariya with Ajwaini Parathas (3)

4.0 Bhindi Sambhariya with Ajwaini Parathas (3)

Bhindi Sambhariya with Ajwaini Parathas (3)